Đảm bảo chất lượng và mua sắm

Nhân viên


Tất cả nhân viên của Finders International đã được kiểm tra DBS nâng cao. Họ được đào tạo và công nhận cá nhân được liệt kê trên Đội ngũ nhân viên của AUG trang. Tất cả nhân viên đều được trả lương và không nhận được bất kỳ thu nhập dựa trên hoa hồng nào. Phát triển, đào tạo và giám sát liên tục là một phần của cơ cấu nhân sự và chúng tôi tự hào về chất lượng của đội ngũ của chúng tôi.

ISO


Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO 27001:

Finders International được chứng nhận ISO 27001, điều này có nghĩa là chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận toàn diện trong việc quản lý một hệ thống quản lý bảo mật thông tin mạnh mẽ, năng động và thích ứng (ISMS). Điều này cho phép chúng tôi cung cấp đảm bảo cho khách hàng và các bên liên quan khác rằng chúng tôi đang quản lý toàn diện tính bảo mật của thông tin chúng tôi nắm giữ.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

Finders International đã được trao chứng nhận ISO 9001, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Quản lý môi trường ISO 14001:

Finders International đã được trao chứng nhận ISO 14001. Tiêu chuẩn này chứng thực cho nhiệm vụ của công ty về chất lượng, cải tiến liên tục và trách nhiệm với môi trường.

Mua sắm


Finders International là một công ty thắng thầu. Chúng tôi cũng đã thành công trong các bài tập mua sắm và rất vui khi đấu thầu nếu có cơ hội.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bất kỳ cơ quan khu vực công nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ