Bảng câu hỏi người thụ hưởng

Để hỗ trợ xác minh, đôi khi chúng tôi yêu cầu một bảng câu hỏi chi tiết kiến ​​thức về cây gia đình của bạn. Thông tin đầu cơ và giai thoại được chào đón, cũng như ý kiến ​​của bạn.

Nếu bạn đã đặt sai thông tin đăng nhập của mình, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Bảng câu hỏi này có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc in và trả lại cho Finders International qua gửi hoặc email đến [email được bảo vệ].

Cảm ơn bạn vì thời gian và sự trợ giúp của bạn.