Sự kiện / Đào tạo / Trình bày


Ngày phát triển quốc gia
Ngày: 10.10.2019
thời gian: 9am-3.30pm
Vị trí: Hamilton House, Mableson Place, London, WC1H 9BD
Học Phí: MIỄN PHÍ
Thông tin thêm đến sớm
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY | READ MORE


Ngày phát triển phó (Midlands)
Ngày: 28.11.2019
thời gian: 9am-3.30pm
Vị trí: Studio, 7 Cannon St, Birmingham B2 5EP
Học Phí: MIỄN PHÍ
Thông tin thêm đến sớm
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY


Kiểm tra các sự kiện trong quá khứ của chúng tôi

Video của Đạo luật Hành động Sức khỏe Cộng đồng Sự kiện 2018

Video về sự kiện 2017


TRÌNH BÀY MIỄN PHÍ
Bạn cũng có thể quan tâm đến việc có bản trình bày miễn phí Dịch vụ của chúng tôi tại văn phòng của bạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc sắp xếp một ngày.