Thiếu Bảo hiểm bồi thường cho người thụ hưởng

Nếu bạn có một tập tin với những người thừa kế hoặc thân cây cụ thể bị thiếu cụ thể và, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của một nhà phả hệ để theo dõi nơi ở hiện tại của họ, nghiên cứu đã chứng minh không có kết luận, có thể tìm kiếm vỏ bọc của họ.

Khi một chính sách bảo hiểm người thụ hưởng bị mất đã được hoàn thiện, những người thụ hưởng đã biết có thể nhận được quyền thừa kế của họ an toàn trong kiến ​​thức mà họ sẽ không được yêu cầu hoàn trả tiền trong tương lai.

Để chúng tôi có được một chính sách, chúng tôi được yêu cầu phải soạn thảo một báo cáo và trong nhiều trường hợp, một chính sách trích dẫn và dự thảo sẽ được đưa vào cùng với những phát hiện của chúng tôi. Phí bảo hiểm là một khoản thanh toán một lần được thực hiện bởi bất động sản.

Chúng tôi được ủy quyền và quản lý bởi số thành viên 310772 của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).