Finders International và Brachers Solicitors Trực tiếp trên BBC Radio Kent

thời gian đọc <1 phút

Chương trình giữa buổi sáng của BBC Radio Kent do Julia George tổ chức có sự tham gia của MD của Finders International, Danny Curran, và Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khu vực Công, David Lockwood.

Danny giải thích cách chúng tôi tiến hành nghiên cứu của mình và cách bạn có thể đảm bảo rằng bạn đang được một công ty gia phả Chứng thực liên hệ với bạn. David đề cập đến kinh nghiệm trong quá khứ của mình với tư cách là Phó của hội đồng Medway, một vai trò liên quan đến việc giải quyết tài chính của một khách hàng thiếu năng lực và làm thế nào điều này bây giờ kết hợp với công việc của Finders International. Chúng tôi cũng nghe Alexandra Gordon từ Brachers Solicitors, người đã cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao mọi người lập di chúc và cách có thể lập di chúc trong thời gian COVID.

Nghe toàn bộ các cuộc phỏng vấn tại đây: