Ngày phát triển thứ cấp - Manchester - 03.04.2019

thời gian đọc <1 phút

Được tổ chức tại các đại biểu Manchester của Studio từ cả khu vực công và tư nhân đã tập trung tại Ngày phát triển Thứ trưởng Quốc tế gần đây nhất của Finders vào tháng 4 3rd.

Những sự kiện độc đáo này mang lại cho các khu vực công và tư nhân cùng nhau để thúc đẩy sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Viceship. Những người tập hợp được nghe từ các chuyên gia đồng nghiệp về các chủ đề như Hòa giải, Vận động và Bảo vệ Tài chính.

Finders International lần đầu tiên tổ chức sự kiện tại Manchester, Giám đốc phát triển khu vực công của họ, David Lockwood, nói rằng sự kiện này tiếp tục thành công của các sự kiện được tổ chức ở các vùng khác của đất nước và chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng tôi đến thăm Tây Bắc cung cấp dịch vụ miễn phí này cho các cơ quan chức năng địa phương, anh ấy tiếp tục nói rằng Người tìm thấy cam kết với Khu vực công thông qua các sự kiện này và các dịch vụ miễn phí mà chúng tôi cung cấp.